/

De Maieutics School en de Onvoorwaardelijke Liefde

De Maieutics School is een filosofische school. Veel informatie over de opzet ervan vindt men op de website www.maieutics-school.com. De Maieutics School is het initiatief van een groep mensen die een gods-, mens- en maatschappijbeeld wil uitdragen dat niet expliciet op traditionele godsdiensten of levensovertuigingen is gebaseerd, maar op zuiver menselijke ervaringen. Dit betekent niet dat traditionele opvattingen geen rol spelen, maar die rol is secundair. Twee fundamentele ervaringen staan in deze school centraal: de twijfel- en de totaliteitservaring. Beide komen wereldwijd voor, onder alle lagen van de bevolking en hebben derhalve een universeel karakter. Dat laatste is filosofisch gezien relevant, aangezien filosofie op algemeen geldige waarheden is gericht. Waarover gaat het in deze twee ervaringen?

De twijfelervaring is een ervaring die in principe ieder mens uit persoonlijke ondervinding kent. Het betreft de negatieve ervaring dat iets bijvoorbeeld mislukt (zoals een baan, relatie of opleiding), dat men wordt verraden of zelf fouten maakt. Ook ervaringen van oorlog, ziekte, dood, schuld, verlies en dergelijke behoren tot deze categorie. Het lijden staat hier centraal. Vanaf de oudheid is door filosofen als Plato en Aristoteles al duidelijk gemaakt dat de twijfelervaring het wijsgerige vragen in gang zet. Ook Boeddha’s filosofie is op de ervaring van het lijden (duhkha) gebaseerd. Indien een twijfelervaring heftig is, kan immers niet alleen de eigen existentie, maar zelfs het bestaan überhaupt twijfelachtig worden. Op dat moment wordt de twijfelervaring een filosofische grondervaring: ze vormt de grond of aanzet tot het filosoferen.

De totaliteitservaring kent niet iedereen, al hebben velen in de wereld haar ondergaan. Niet zelden verandert ze de levensinstelling van haar participanten, zodat ook zij een filosofische grondervaring kan worden genoemd. Tot haar behoren in de optiek van de Maieutics School diverse, verwante ervaringen, zoals de buitenlichamelijke ervaring (ble), de bijna-dood-ervaring (bde) ofwel nabij-de-dood-ervaring (nde), de gedeelde-dood-ervaring (gde) en de bijna-dood-achtige-ervaring (bdae). Zowel naar de twijfel- als totaliteitservaring is onderzoek gedaan. Uit gegevens over die laatste ervaring blijkt dat er één begrip in het bijzonder naar voren komt en bovendien als oerbeginsel van alle werkelijkheid wordt aangewezen: Onvoorwaardelijke Liefde.

Een deeldiscipline van de filosofie is de metafysica. De Maieutics School is in de eerste plaats een metafysische school. Typerend voor de metafysica is dat ze sinds de westerse en oosterse oudheid vraagt naar het oerbeginsel (archè) van de zo twijfelachtige werkelijkheid. Op die vraag meent de Maieutics School het antwoord te hebben gevonden in de totaliteitservaring. Gezien het grote aantal getuigenissen lijkt het wezen van het oerbeginsel van de werkelijkheid uit Onvoorwaardelijke Liefde te bestaan. Daaruit deduceert de Maieutics School, daarbij door ervaringsdeskundigen ondersteund, dat ook het wezen van de wereld, waaronder het wezen van de mens, uit onvoorwaardelijke liefde moet bestaan. Deze conclusie is, gezien tegen de achtergrond van de twijfelervaring, zeer opmerkelijk te noemen.

De Maieutics School constateert dat de twijfel- en totaliteitservaring tot elkaar in een bepaalde verhouding staan, waarbij de eerste de voor de fysische realiteit typerende twijfels en vragen representeert, terwijl de tweede daarop een metafysisch antwoord biedt. Gezien het relevante karakter van bovenstaande inzichten ziet de Maieutics School het als haar missie om deze universele (dus filosofische) theologie bloot te leggen. Ze wil dat onder meer doen via kerntaken als onderzoek, onderwijs en coaching. Daarmee wil zij haar visie vormgeven: de verwerkelijking van een harmonieuze samenleving, gebaseerd op het oerbeginsel Onvoorwaardelijke Liefde.